Pogoji poslovanja

Ti pogoji poslovanja, objavljeni na spletnih straneh Nasvet.com pod rubriko »Stopite v stik z nami«, ki se nahaja v nogi spletnega mesta na vseh podstraneh (v nadaljevanju: »pogoji poslovanja«) določajo pogoje uporabe spletne strani Nasvet.com, ki je dostopna na povezavi https://www.nasvet.com (v nadaljevanju: »spletna stran«) in naročilo storitev, ki se promovirajo preko spletne strani.

Spletno stran upravlja Radoš Skrt s.p., Cankarjeva , 3000 Celje (v nadaljevanju: »ponudnik«).

»Vsebine« so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na spletni strani, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo.

»Kupec« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki se odloči za naročilo storitev prek spletne strani Nasvet.com oziroma na drug način izrazi zanimanje za naročilo storitev ponudnika.

»Uporabnik« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki uporablja spletnostran Nasvet.com.

Z uporabo spletne strani uporabnik oz. kupec sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Bistvene lastnosti storitev, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila in dobave so razvidne iz ponudbe, ki jo na podlagi povpraševanje pošlje ponudnikl kupcu na posredovani elektronski naslov.

1. Informacije o ponudniku

Ponudnik in njegov naslov: Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje
Matična številka: 3539741000
Identifikacijska številka za DDV:SI28298853

2. Uporaba spletne strani in vsebina

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in storitve v skladu s Pogoji poslovanja in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z
namenom, s katerim Nasvet.com zagotavlja spletno stran in storitve.

V primeru kakršnekoli kršitve teh Pogojev poslovanja (kot npr. zloraba spletne strani in/ali storitve, je uporabnik – kršitelj Nasvet.com-u in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, Nasvet.com pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne
strani in storitev.

Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in storitve izključno v nekomercialne namene. Uporaba spletne strani in storitev za prenašanje škodljivih programov (kot npr.: virusi),
kakor tudi kakršnakoli druga zloraba spletne strani in storitev je prepovedana.

Uporabnik Nasvet.com-u odgovarja za vso škodo, ki Si.mobilu nastane, če uporabnik spletno stran in/ali storitve uporablja v komercialne namene ali če spletno stran in/ali storitve uporablja za prenašanje škodljivih programov, kakor tudi, če spletno stran in/ali storitve zlorabi na kakršenkoli drug način.

Vsebin, ki so last Nasvet.com oz. je Nasvet.com imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi, uporabnik ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja Nasvet.com.

Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila. Blagovne in storitvene znamke, objavljene na spletni strani, so last Nasvet.com.

3. Plačilo po predračunu ali računu

V primeru naročila storitev se plačilo izvede po izdanem predračunu oziroma po izdanem računu v predpisanem roku, ki je običajno 7 ali 14 dni.

Rok za reklamacijo računa je 7 dni od datuma izdaje računa. Kupec lahko kontaktira ponudnika prek e-naslova info@nasvet.com.

4. Sklenitev naročila

Naročilo je sklenjeno, ko kupec ob prejemu ponudbe prek e-pošte potrdi sprejem in se strinja s priloženo pisno ponudbo.

V primeru dolgoročnejšega sodelovanja, se med ponudnikom in kupcem sklene pogodba v slovenskem jeziku oziroma v angleške v kolikor je kupec iz tujine. Ti pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe.

Ponudnik bo skladno z interno politiko podjetja shranil kopijo računov ter druge spremne dokumentacije, ki je hranjena zaradi potreb skladnosti z davčno in/ali drugo relevantno zakonodajo ter zaradi potreb izvedb morebitnih inšpekcijskih, revizijskih in/ali drugih podobnih pregledov ter kupcu posledično ni na voljo. Odgovornost za hrambo računa in druge spremne dokumentacije, ki jo kupec pridobi ob naročilu storitve je v domeni slednjega, ponudnik pa iz tega naslova ne prevzema nobene dodatne odgovornosti.

5. Obdelava osebnih podatkov

Kupec z registracijo in/ali z oddajo naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe – naročila posreduje kupec), razen za namene pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnitev pogodbe – naročila (kot določeno v 10. členu veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov), uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Uporabnik lahko soglasje za izvajanje neposrednega trženja prek elektronske pošte ponudniku izrecno poda tudi ob prijavi na e-novice na spletni strani.

Vsak kupec oziroma uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilo na e-naslov info@nasvet.com in sicer lahko poda preklic soglasja za namene neposrednega trženja in sicer bodisi za posamezne oglaševalske kanale (npr. zgolj za posredovanje ponudb prek SMS sporočil), bodisi za vse oglaševalske kanale.

Obenem lahko kupec oziroma uporabnik soglasje za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte uredi:

 • s posredovanjem povratne elektronske pošte – kot odgovor na konkretno elektronsko sporočilo, ki ga ob vsakokratni izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika, in/ali;
 • z izpolnitvijo spletnega obrazca, povezava do katerega je navedena v vsakem elektronskem sporočilu, ki ga ob izvedbi neposrednega trženja prejme s strani ponudnika.

O možnosti preklica soglasja za izvedbo neposrednega trženja prek elektronske pošte je v vsakem elektronskem sporočilu kupec obveščen.

Ponudnik bo uporabnikovo oziroma kupčevo željo upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja za namen neposrednega trženja prek dotičnega oziroma vseh oglaševalskih kanalov. Pri tem uporabnik ne trpi nobenih stroškov. Uporabniku ponudnik zagotavlja tudi vse ostale pravice skladno z veljavno zakonodajo, ki je opredljena v nadaljevanju.

Ponudnik bo kot upravljavec vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo, trenutno veljavnima:.
• Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
• Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15),
ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Ponudnik se hkrati zavezuje da:

 • osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot za namene za katere ste podali vašo privolitev;
 • se bodo osebni podatki, pridobljeni na podlagi privolitve in za namen iz privolitve, obdelovali dokler vaše privolitve (soglasja) ne boste preklicali (umaknili), oziroma dokler nam ne boste sporočili zahteve za izbris vaših podatkov iz naših baz; svojo privolitev za obdelavo vaših podatkov za zgoraj naveden namen lahko kadarkoli prekličete tako, da podate pisno zahtevo na info@nasvet.com; pri tem preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav, ki so se na njeni podlagi izvajale do njenega preklica;
 • imate po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos osebnih podatkov; navedene pravice lahko uveljavljate z zahtevo, poslano na info@nasvet.com;
 • lahko pri družbi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov kontaktirate preko e-naslova: info@nasvet.com;
 • lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložite pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
 • lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati
 • lahko zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
 • osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
 • v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri družbi lahko obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;

Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., vaše osebne podatke uporablja izključno za potrebe izpolnitve vašega naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalega, kar je povezano z naročilom in potrebno komunikacijo ter skladno z nameni, za katere ste nam podali vaše soglasje.

Pri nakupih zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Kupec lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke o nakupovanju za prej navedene namene. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

5.1 Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov info@nasvet.com lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., Cankarjeva 6, 3000 Celje, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov info@nasvet.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

5.2 Rok hrambe osebnih podatkov

Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, v primeru pridobljenih osebnih podatkov na podlagi privolitev, pa do preklica, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom. V slednjih primerih Nasvet.com, Radoš Skrt s.p., podatke hrani v skladu z zakonsko obveznostjo.

6. Izključitev odgovornosti

Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. Nismo odgovorni za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima kupec zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ne zagotavljamo točnosti, popolnost in pravilnost vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

Ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na vaši strojni opremi, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

7. Uporaba prava in pristojnost

Pravna razmerja med kupci, kot uporabniki spletne strani, in ponudnikom, kot upravljavcem spletne strani, se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

8. Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

V primeru, da so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med kupci in ponudnikom oz. dogovorjenih posebnih pogojev, veljajo določila posamične pogodbe oz. dogovorjenih posebnih pogojev.

Ti pogoji poslovanja pričnejo veljati dne 1.1.2014.

top