E-uprava

e-upravaPovsod po svetu se državna uprava sooča z izzivi, ki jih prinaša internetna tehnologija. Nič drugače ni v Sloveniji, kjer se tako v vladnih ustanovah kot po upravnih enotah komunikacija vse pogosteje odvija preko interneta. Državna uprava si prizadeva, da bi državljanom, poslovnim partnerjem in vsem zaposlenim v državni upravi, preko “internetnega okenca” ponudila poenotene in učinkovite storitve, ki bi v kar največji meri zadovoljevale njihove potrebe.

Država bo lahko s prehodom na e-poslovanje in izvajanjem transakcij preko interneta, znatno zmanjšala stroške. Ker se bo razbremenilo delo zaposlenih na okencih, se bodo lahko dosegli veliki časovni prihranki, kar bi se naj odražalo predvsem v večji učinkovitosti in preglednosti poslovanja ter kvalitetnejšem zadovoljevanju potreb državljanov. Pričakujemo lahko tudi večjo točnost opravljenih storitev in manjše število napak, večje število obravnavanih in rešenih zahtevkov, hitrejše reševanje postopkov, večjo personalizacijo storitev in nenazadnje tudi boljši imidž uprave.

Spletni portal e-uprava
Slovenija je s projektom e-uprava začela z intenzivnim uvajanjem uporabe interneta in elektronskega poslovanja v upravo, znotraj uprave med upravnimi organi, navzven pa z občani, podjetji in drugimi organizacijami. Februarja 2001 je Vlada RS sprejela Strategijo e-poslovanja v javni upravi za obdobje od leta 2001 do leta 2004, nekaj mesecev kasneje pa imenovala tudi Strateški svet za informacijsko družbo (SID), ki usmerja in vodi informatizacijo družbe. Istega leta je Center vlade za informatiko (CVI) odprl spletni portal e-uprava (http://euprava.gov.si) in s tem se je začel uresničevati projekt e-poslovanja v državni upravi. Enotni državni portal zagotavlja informacije in storitve tako državljanom, gospodarskim subjektom, zaposlenim v javni upravi kot tudi ustanovam javne uprave.

Portal e-uprava združuje informacije in storitve različnih delov državne uprave, ne glede na pristojnost posameznih upravnih organov ali teritorialnih enot, izhaja pa iz problemskih življenjskih situacij uporabnikov, ki jim skuša na enostaven in pregleden način olajšati urejanje zadev na upravnih enotah. Občan namreč mnogokrat ve le, kaj bi rad, ne ve pa, katere upravne postopke, pri katerem organu (občina, upravna enota, davčna uprave,…) in kako (kakšno vlogo, katere priloge, kje in kako pridobiti vse potrebne podatke,…) jih mora sprožiti.

Poglavitna prednost portala E-uprava je, da bodo imeli uporabniki enoten dostop do vseh javnih podatkov, upravnih postopkov in pripadajočih obrazcev, ne glede na to, kje se podatki nahajajo, kje se postopki izvajajo in kdo je za podatke ter postopke odgovoren. Pošiljanje vlog, zahtevkov in drugih upravnih dokumentov preko interneta in elektronsko plačevanje (seveda, ko bo le to mogoče) upravnih taks in ostalih obveznosti, bo uporabnikom prihranilo precej časa, saj jim ne bo potrebno več za vsako malenkost hoditi do upravnih organov in čakati v dolgih vrstah. Večina obrazcev, tudi tistih, ki jih izdajajo založbe, bo na voljo v elektronski obliki. Obrazce bomo državljani lahko izpolnili, podpisali in poslali ciljnemu prejemniku. Če bomo npr. hoteli pridobiti osebno izkaznico, bomo preprosto izpolnili potrebne obrazce, ki jih bomo skupaj z digitalno fotografijo oddali po elektronski poti in preko interneta plačali vse potrebne pristojbine in takse. Za lažjo ilustracijo vseh opravil, ki jih bomo lahko opravili preko interneta, jih navajamo le nekaj: registracija prevoznega sredstva, oddaja napovedi za dohodnino, registracija novega podjetja, podaljšanje dovoljenj, posredovanje podatkov statističnemu uradu, izvozniki in uvozniki bodo lahko vse obveznosti v zvezi s carinami opravili na internetu, itd.Vsa opravila bodo lahko uporabniki opravili iz domačega naslonjača v nekaj minutah. Uporabniki ne bodo vezani na uradne ure upravnega organa, temveč bodo lahko storitve uporabljali 24 ur na dan, 7 dni na teden.

Portal namenjen državljanom ponuja zares širok spekter informacij. Podrobno so opisane posamezne storitve, razloženi so postopki, ki so potrebni, da se posamezna storitev opravi, ne nazadnje pa so na voljo tudi povezave na pristojne organe in na zakone, ki so povezani z dotično storitvijo. Na portalu se lahko npr. seznanimo s pogoji za pridobitev osebne izkaznice, o pogojih in postopku izdaje izpiskov iz rojstne matične knjige, o prijavi za sklenitev zakonske zveze, ipd. Različna ministrstva so na portalu objavila okoli 30 predlog obrazcev, ki si jih lahko uporabniki natisnejo ali pa shranijo na računalnik.

Z vidika storitev za državljane je najbolj zanimiva rubrika Elektronske upravne zadeve
(http://euz.gov.si/), kjer so na voljo vloge s področja matičnih zadev. To je zaenkrat edina storitev, ki je državljanom na voljo popolnoma elektronsko. S pomočjo aplikacije za oddajo elektronskih vlog lahko oddate elektronsko vlogo za pridobitev izpiskov iz matičnih knjig (Rojstna matična knjiga, Matična knjiga umrlih, Poročna matična knjiga) ne glede na kraj rojstva ali kraj bivanja, saj sistem sam določi pristojno upravno enoto. Pogoj za oddajo vloge je da imate digitalno spletno potrdilo, ki ga izdaja vladni overitelj elektronskih podpisov SIGEN_CA na Centru Vlade RS za informatiko.

Digitalno potrdilo
Digitalno potrdilo (digital certificate) je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke iz potrdila z zasebnim ključem določene osebe ter potrjuje njeno identiteto. Preprosto povedano: gre za elektronski dokument, ki potrjuje vašo identiteto v elektronskem svetu, podobno kot osebni dokument potrjuje vašo identiteto v realnem svetu. Digitalno potrdilo vsebuje podatke o imetniku, njegov javni ključ, podatke o izdajatelju digitalnega potrdila ter obdobje veljavnosti zapisa. Namenjen je za komuniciranje v javni upravi kot za storitve, ki jih nudi javna uprava državljanom in pravnim osebam na e-način.

Kvalificirana digitalna potrdila za državljane ter za pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti izdaja vladni overitelj elektronskih podpisov SIGEN-CA (Slovenian General Certification Authority, www.sigen-ca.si) na Centru Vlade Republike Slovenije za informatiko. SIGOV-CA (Slovenian Governmental Certification Authority, www.sigov-ca.gov.si) pa izdaja kvalificirana digitalna potrdila za institucije javne uprave.

Digitalna potrdila SIGEN-CA in SIGOV-CA so namenjena za upravljanje s podatki javne uprave, za izmenjavo podatkov z institucijami javne uprave in za dostop do podatkov, ki so v skrbništvu javne uprave, za varno elektronsko komuniciranje med imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil in za storitve oz. aplikacije, za katere se zahteva uporaba digitalnih potrdil overitelja na CVI.

Prijavne službe SIGEN-CA za fizične osebe so vzpostavljene na upravnih enotah, kjer sprejemajo zahtevke za pridobitev oz. preklic spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila. Spletna potrdila, namenjena fizičnim osebam, so brezplačna. Seznam prijavnih služb, kjer lahko oddate vlogo za pridobitev potrdila, ter več informacij o samih pogojih pridobitve lahko najdete na naslovu www.sigen-ca.si/RA.htm#racvi.

Prihodnost slovenske elektronske uprave
V Sloveniji smo šele na začetku poti uvajanja elektronskega poslovanja v upravo, kar potrjuje tudi razvojna stopnja na kateri se trenutno nahaja portal e-uprava. Za uresničitev vseh začrtanih ciljev in dosego takšne e-uprave, ki bo omogočila uporabnikom možnosti informiranja in komuniciranja, dostop do upravnih storitev ter izvajanje transakcij e-poti, bo nujno potrebna najprej vsebinska in šele nato informacijska prenova uprave. Zaradi tega se bo uprava soočila s številnimi reorganizacijskimi in tehnološkimi problemi. E-uprava prinaša z izločitvijo posrednikov (mislimo predvsem na uslužbence ob okencih) nov način komuniciranja, ki bo v marsičem olajšal komunikacijo z upravo. Model komunikacije, kjer je uradnik posrednik med državo in državljanom se zamenjuje z direktno komunikacijo. Posledično se menja tudi način upravljanja javnih služb, katerih delo se bo z vedno večjim prenosom poslovanja na internet, moralo ustrezno prilagoditi. Zelo zahtevno bo uvajanje kompleksnejših, transakcijskih storitev, ki bodo omogočale da se vse faze izbranega upravnega postopka izvedejo po elektronski poti, vključno z avtentifikacijo, plačevanjem upravnih taks ter povezavo med različnimi podatkovnimi viri. Potrebno bo izvesti reorganizacijo poslovnih procesov in postopkov znotraj uprave, integracijo različnih registrov in podatkovnih baz, potrebno bo vzpostaviti standardne obrazce, spremeniti in dopolniti zakonodajo, razviti nove predpise, klasifikacije ter standarde.

<okvir1> E-uprava na dlani
V spletni knjigarni založbe Pasadena (www.pasadena.si/knjigarna/), lahko kupite knjigo E-uprava na dlani, avtorja Dušana Kričeja, ki podrobno opisuje delovanje in razvoj e-uprave. Bralec se lahko seznani z razvojnimi projekti e-uprave, z infrastrukturo javnih ključev in elektronskim podpisovanjem dokumentov v javni upravi, itd. V knjigi boste našli tudi najpomembnejše povezave do vsebin v svetovnem spletu, povezanih z e-upravo. Redna cena knjige je 2.990 SIT.
</okvir1>

<okvir2> E-postopki
Projekt E-postopki, katerega cilj so enotne informacijske strani upravnih enot, sodi v program projektov e-uprava. Enotne spletne strani bi naj strankam bolje približale delovanje upravnih enot, povečale njihovo učinkovitost in dvignile kakovost dela na višjo raven, znižale stroške poslovanja tako upravnih enot kot tudi strank, povečale zadovoljstvo strank in zaposlenih ter zagotovile preglednost delovanja. Spletne strani upravnih enot bodo morale biti koristen in verodostojen pripomoček tako strankam upravnih enot kot zaposlenim v upravnih enotah.
</okvir2>

 

Objavljeno v reviji Gospodarski vestnik

Radoš Skrt

Mag. Radoš Skrt je specialist za Google in Facebook oglaševanje ter za optimizacijo spletnih strani (SEO). Je redni predavatelj na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo tematiko internetnega marketinga.

V okviru svojega podjetja Nasvet.com je organiziral je tudi že več kot 50 seminarjev s področja internetnega marketinga (več na http://seminarji.nasvet.com).

Radoš Skrt je od leta 2016 tudi mednarodno certificirani DIMAQ master trener. Njegovo podjetje Nasvet.com ima že vrsto let status Google Partner ter pridobljene naslednje Googlove certifikate: Search Advertising, Mobile Advertising, Video Ads, Display Advertising, Shopping, Digital Sales.

Kliknite za podrobnejši opis referenc.

Zaznamki

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

top